Фото без опису

Відділ земельних відносин Уланівської сільської ради

 

Адреса: 22032, Вінницька область Хмільницький район с.Уланів вул. Миру, 9

 

Електронна пошта: 

zemlya_ulaniv@ukr.net

 

Графік роботи:   

Понеділок-четвер: 8:00-17:00;     

П’ятниця: 8:00-16:00;           

Обідня перерва: 13:00 до 13:45;

 

 

Додаток 1

до рішення  25 сесії сільської ради

8 скликання від 12.05.2022 року №676

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ земельних відносин Уланівської сільської ради

 

І. Загальні положення

 

1.1. Відділ земельних відносин Уланівської сільської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Уланівської сільської ради та структурним підрозділом виконавчого комітету Уланівської сільської ради.

1.2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, Земельним кодексом України прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Положенням про Відділ та рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відділ підзвітний та підконтрольний сільській раді, безпосередньо підпорядковується  сільському голові, або особі, яка виконує його обов'язки. Діяльність відділу координується  заступником сільської  голови згідно з розподілом обов’язків.  Положення про відділ затверджується сільською радою. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

1.4    Структура та чисельність Відділу затверджується сільською  радою. Службові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляє начальник відділу та затверджується розпорядженням сільського голови.

1.5 Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з посад розпорядженням сільського голови, згідно чинного законодавства. 

 

ІІ. Основні завдання та функції відділу

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань :

2.1  Готує матеріали та проекти рішень і вносить на  розгляд сесії сільської ради  пропозиції щодо:
-встановлення ставок земельного податку;

- встановлення ставок орендної плати за землю;
- викупу земель;
-надання земель під забудову; 
-організації і здійснення землеустрою та моніторингу земель;
-передачі земельних ділянок у власність;
-надання земельних ділянок у користування;
-вилучення земельних ділянок;
-продаж земель несільськогосподарського призначення;
- обмеження, тимчасовій забороні (зупиненню) використання земель громадянами та юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства;
- до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл та селищ;
-вирішення земельних спорів;
- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
- погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення;
- вирубки зелених насаджень;

-проводить самоврядний контроль за використанням та охороною земель
- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства

 2.2 здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог земельного та природного законодавства, використанням та охороною земель, в тому числі встановленого порядку викупу, вилучення і надання земельних ділянок, режиму використання земельних ділянок власниками і землекористувачами відповідно до їх цільового призначення та умов надання;

2.3 проводить самоврядний контроль за використанням та охороною земель;

2.4 бере участь у виконанні загальнодержавних і регіональних програм у сфері використання і охорони земель, здійснення землеустрою та моніторингу земель, приватизації земельних ділянок;

2.5  створює умови для раціонального та економічно обґрунтованого використання земель Уланівської сільської ради;

2.6  вносить пропозиції щодо розроблення і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, забезпечення додержання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

2.7 здійснює заходи щодо розвитку ринку земель;

2.8 забезпечує через укладення договорів проведення нормативної грошової оцінки земель і земельних ділянок, подає центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання таких робіт;

2.9 видає юридичним та фізичним особам довідки про наявність земельних ділянок та інших довідок, передбачених чинним законодавством;

2.10 веде прийом громадян, юридичних осіб та надає консультації і роз’яснення щодо земельного законодавства;

2.11 організовує виконання землевпорядних робіт;

2.12 бере участь у виборі земельних ділянок під розміщення об'єктів і споруд та вносить виконкому пропозиції щодо погодження місця їх розташування, викупу та вилучення земель, передачі земельних ділянок у власність та надання у користування, в тому числі на умовах оренди;

2.13  вносить центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів пропозиції щодо вдосконалення обліку та звітності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру;

2.14 бере участь в організації та проведенні земельних аукціонів та конкурсів;

2.15 організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції в тому числі і земельних спорів, забезпечує в межах своїх повноважень виявлення та усунення причин, що породжують скарги громадян;

2.16 інформує населення щодо вилучення( викупу), надання земельних ділянок;

2.17 після проведення чергової сесії сільської ради, на якій розглядалися питання регулювання земельних відносин, видає дані  рішення сесій сільської ради юридичним та фізичним особам згідно з книгою реєстрації видачі витягів з рішень;

2.18 здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань відповідно до закону.

2.19 надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

2.20 забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, земель в межах  Уланівської сільської ради;

2.21 бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів.

ІІІ. Права Відділу

Відділ має право:

3.1 залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2 здійснювати контроль, перевірки та проводити аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

 3.3 одержувати у встановленому порядку від органів державної, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян інформацію, документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.4 скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

 3.5 за дорученням сільського голови перевіряти додержання законності у виконавчих органах Уланівської ОТГ, представляти раду та виконавчий комітет в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях з питань, що відносяться до його компетенції;

3.6 залучати за згодою сільського голови відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього обов'язків;

 3.7  брати участь у засіданнях  сільської ради, виконавчому комітету, комісій, під час проведення нарад, колегій, інших дорадчих і колегіальних органів у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції  відділу.

        

ІV. Структура відділу

4.1. Роботу Відділу організовує начальник. У разі відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує працівник, на якого покладено обов’язки начальника відділу за розпорядженням голови.

4.3. Начальник відділу:

4.3.1.здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

4.3.2.забезпечує виконання доручень сільського голови;

4.3.3.представляє інтереси сільської ради та її виконавчих органів в судах, а також в інших органах при розгляді правових питань або визначає з цією метою працівника Відділу;

4.3.4.визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, забезпечує підвищення їх кваліфікації;

4.3.5.готує і подає для подальшого затвердження сільською радою Положення про Відділ, затверджує посадові інструкції або функціональні обов’язки працівників Відділу.

4.4 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про Відділ;

4.5. Працівники Відділу приймаються на роботу на конкурсних засадах або з кадрового резерву, переводу та звільняються з роботи розпорядженням сільського голови.

V. Відповідальність відділу.

5.1. Посадові особи Відділу несуть відповідальність за неналежне, несвоєчасне та неякісне виконання, покладених на відділ даним положенням обов’язків, у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Повноваження відділу розподіляються між посадовими особами та затверджуються міським головою у посадових інструкціях.

5.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни посадові особи відділу притягуються до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України.

VІ. Заключні положення.

6.1. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, а також з підприємствами, установами і організаціями, об’єднаннями громадян.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються сесійно.

 

 

 Секретар сільської ради                                                      Ірина ДЬЯЧЕНКОВА

 

 

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Рогинці на території Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області

Про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Рогинці на території Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області

  • Переглядів: 22

Оголошення про затвердження нормативної грошової оцінки земель с. Рогинці на території Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області Відповідно до рішення 47  сесії Уланівської сільської ради восьмого скликання від 16.05.2024 року № 1500 затверджено нормативну грошову оцінку земель с. Рогинці на території Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області