Україна

УЛАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 978

 

 

      06 .04.2023

 

32 сесія 8 скликання

Про створення  комунальної  установи

 «Централізована бухгалтерія закладів освіти»

 Уланівської сільської  ради Хмільницького району

Вінницької області та затвердження 

структури та Статуту комунальної установи

«Централізована бухгалтерія закладів освіти»

 Уланівської сільської  ради Хмільницького району

Вінницької області

      Відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 23 Закону України «Про освіту», статті 57 Господарського кодексу України, статті 87 Цивільного кодексу України, враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою автономізації фінансів установ та закладів освіти, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, запровадження фінансової автономії, забезпечення своєчасної закупівлі товарів, робіт та послуг,

сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити комунальну установу «Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської  сільської ради Хмільницького району Вінницької області (скорочене найменування - КУ «ЦБЗО» Уланівської сільської ради), місце знаходження: вулиця Миру, 19, село Уланів Хмільницького району Вінницької області, поштовий індекс 22032.

 

2. Затвердити Статут комунальної установи «Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської  сільської ради Хмільницького району Вінницької області (додаток 1).

 

3. Затвердити  структуру  комунальної установи «Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської  сільської ради Хмільницького району Вінницької області (додаток 2).

        

          4. Доручити директору комунальної установи «Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської  сільської ради:

 -  здійснити державну реєстрацію  комунальної установи «Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської  сільської ради Хмільницького району Вінницької області;

  - затвердити штатний розпис комунальної установи «Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської  сільської ради в межах затвердженої структури.

 

5. Затвердити Типовий договір про надання послуг із планування фінансування, ведення бухгалтерського обліку, який укладатиметься  між комунальною установою «Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської  сільської ради та  бюджетними установами, що перебувають у комунальній власності сільської ради (додаток 3).

 

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів,  бюджету, планування соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії Заграбчук Т.В.).

 

   

 

 

    Сільський голова                                                          Олександр ГОЦУЛЯК

 

               

                                                                                   

 

 

Додаток 1

до рішення 32 сесії 8 скликання 

від  06. 04.2023 року   №978                                                                                                                

 

СТАТУТ

 КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

«Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської сільської ради

Хмільницького району  Вінницької області

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Статут визначає правові і економічні основи організації та господарської діяльності комунальної установи «Централізована бухгалтерія закладів освіти»  Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області (далі – Комунальна установа), повноваження її директора, головного бухгалтера та вимоги до їх професійно-кваліфікаційного рівня.

2.Засновником комунальної установи є Уланівська сільська рада (далі – Засновник).

3.Комунальна установа має статус комунальної установи та утримується за рахунок місцевого бюджету і є неприбутковою.

4.Загальне управління та керівництво комунальною установою здійснює Уланівська сільська рада, з питань галузевого управління – відділ  освіти,культури, молоді і спорту Уланівської сільської ради.

5.Комунальна установа здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, Комунальна установа в своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, відповідно до статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», статті 23 Закону України «Про освіту», статті 57 Господарського кодексу України, статті 87 Цивільного кодексу України, враховуючи вимоги Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, нормативними актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, норм податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових установ, інших чинних нормативних актів України, рішень Уланівської сільської ради, розпоряджень  сільського голови, наказів відділу освіти, культури, молоді і спорту Уланівської сільської ради та цього Статуту, який затверджується Уланівською сільською радою.

6.Комунальна установа має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки), печатку встановленого зразка, кутовий штамп, бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний код.

7.Комунальна установа має статус юридичної особи з дня її державної реєстрації у встановленому законом порядку.

8.Діловодство в комунальній установі ведеться державною мовою.

9.Комунальна установа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України.

10.У межах норм Статуту комунальна установа має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем, відповідачем в судах усіх інстанцій.

11.Комунальна установа здійснює ведення бухгалтерського обліку  фінансової та господарської діяльності закладів освіти на підставі договору про надання послуг на безоплатних умовах.

12. Контроль за ефективним використанням коштів та збереженням майна комунальної  установи               здійснює Засновник.

13. Контроль за діяльністю комунальної  установи здійснює відділ освіти, культури, молоді спорту Уланівської сільської ради.

14.Структура комунальної установи затверджуються рішенням Уланівської сільської ради.

15.Повне найменування: комунальна установа "Центральзавона бухгалтерія закладів освіти" Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області

16.Скорочене найменування: КУ "ЦБЗО" Уланівської сільської ради

17. Юридична адреса комунальної установи: вул. Миру,19,  с. Уланів, Вінницька область, Хмільницький район, 22032

18.Фактична адреса комунальної установи вул. Миру,19,  с. Уланів, Вінницька область, Хмільницький район, 22032

 

2. Мета, завдання, функції, структура та права комунальної установи

 

 2.1 Комунальна установа «Централізована бухгалтерія закладів освіти» Уланівської сільської ради Хмільницького району Вінницької області створена з метою забезпечення на договірних засадах організації ведення бухгалтерського обліку, звітності та господарської діяльності закладів освіти, що фінансуються з бюджету Уланівської сільської ради та Державного бюджету.

 

  1.  Основними завданнями комунальної установи є:

- ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності; проведення інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

- проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, її списання відповідно до законодавства.

- складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в поряду, встановленому законодавством;

- відображення у документах достовірної інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та  у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності закладів освіти, своєчасного та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкові платежі) та ін.

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- запобігання виникненню негативних явищ у фінансовій та господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів закладів.

- здійснення контролю за правильним і економічним витрачанням коштів бюджетних установ відповідно до їх цільового призначення за затвердженими кошторисами з урахуванням змін, внесених до них в установленому порядку, а також за збереженням матеріальних цінностей.

- розробка річних та перспективних планів проведення ремонтних робіт  об’єктів та споруд закладів, виявлення потреб і розробка планів забезпечення закладів  меблями, обладнанням, інструментами, інвентарем, канцелярським та господарським приладдям, паливом, пальним, ремонтними і будівельними матеріалами.

- забезпечення планування та розподіл продуктів харчування для закладів, проведення моніторингу цін на продукти харчування , ведення обліку дітей, охоплених безоплатним харчуванням, забезпечення заходів щодо покращення матеріально-технічного стану харчоблоків закладів освіти.

- забезпечення проведення енергозберігаючої політики та заходів щодо енергозбереження у закладах.

- забезпечення дотримання законодавства з енергозбереження та нормативів, витрат паливно-енергетичних ресурсів у  закладах, здійснення збору, узагальнення та аналіз інформації про використання паливно-енергетичних ресурсів.

- забезпечення зберігання, оформлення та передачу архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення бухгалтерського обліку операцій та складання звітності;

- забезпечення дотримання законодавства у сфері пожежної безпеки, цивільного захисту та охорони праці України.

-    забезпечення виконання норм Закону України «Про публічні закупівлі».

2.3.  Комунальна установа має право:

- звертатися у порядку, передбаченому чинним законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на комунальну установу завдань;

- відповідно до законодавства здійснювати господарську та інші види діяльності з метою забезпечення діяльності закладів, ведення бухгалтерського обліку фінансової та господарської діяльності закладів, організації роботи закладів у сфері матеріально-технічного забезпечення;

- виконувати роботи зі складання проектів бюджету, кошторисів видатків закладів освіти, їх подальшого виконання. Постійно проводити аналіз фінансування та використання бюджетних коштів закладів освіти, нараховувати заробітну плату, лікарняні тощо, забезпечувати ведення бухгалтерського обліку згідно з наказом про облікову політику установи та складання звітності, здійснювати контроль за оформленням фінансових документів, збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей. Проводити щорічні планові та позапланові інвентаризації, здійснювати контроль за правильним та економним використанням коштів, проводити аналітичну роботу щодо вивчення стану та перспектив розвитку роботи закладів;

- здійснювати придбання матеріальних цінностей для закладів освіти;

- самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою діяльність визначену Статутом, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань  і цілей.

- самостійно укладати договори (контракти) з юридичними та фізичними особами;

- здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України;

- надавати консультативну допомогу з питань, що належать до її компетенції, спеціалістам інших закладів та установ;

- здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

 

2.4.Комунальна установа відповідно до покладених на неї завдань забезпечує:

 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноту та достовірність даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою відображення у бухгалтерському  обліку операцій та складення звітності.

 

 

3. Керівництво комунальною установою

3.1. Безпосереднє керівництво комунальною установою  здійснює директор.

3.2. Комунальну установу очолює директор, який призначається на посаду і звільняється  розпорядженням Уланівської сільського голови за поданням начальника відділу освіти, культури, молоді і спорту Уланівської сільської ради.

3.3. Директор комунальної установи (особа, що претендує на посаду Директора) повинен відповідати таким вимогам до професійно - кваліфікаційного рівня:

-       мати вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), володіти державною мовою та мати стаж роботи не менше пять років.

-   Директору комунальної установи відповідно до кваліфікаційного рівня присвоюється 17 тарифний розряд згідно єдиної тарифної сітки

3.4. Директор має право першого підпису на фінансових документах комунальної установи та другого підпису на фінансових документах установ, з якими укладено договір щодо ведення бухгалтерського обліку.

3.5. Директор комунальної установи:

-    діє від імені комунальної установи, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки;

- планує, організовує і здійснює діяльність комунальної установи відповідно до Статуту, визначає основні напрями розвитку відповідно до завдань та цілей комунальної установи;

- організовує роботу з питань координації фінансової та господарської діяльності та звітності закладів.

- видає накази в межах своєї компетенції, які є обов’язковими для всіх працівників комунальної установи;

- призначає на посади та звільняє з посад працівників комунальної установи, затверджує посадові інструкції;

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам комунальної установи відповідно до чинного законодавства України;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на комунальної установу завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України;

- застосовує заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників комунальної установи;

- розпоряджається коштами та іншими цінностями комунальної установи відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

-  звітує перед Засновником про результати діяльності комунальної установи;

- на вимогу Засновника або уповноваженого ним органу, у встановлений ними термін, надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності;

- вирішує інші питання діяльності комунальної установи відповідно до чинного законодавства України в межах своєї компетенції;

3.6. Директор комунальної установи укладає договір про ведення бухгалтерського обліку з керівниками закладів освіти.

3.7. У разі відсутності Директора комунальної установи обов’язки виконує особа, призначена відповідно до вимог чинного законодавства України.

3.8. Директор комунальної установи несе відповідальність за організацію та додержання порядку ведення і достовірності фінансового та господарського обліку та звітності.

  1. Головний бухгалтер комунальної установи призначається на посаду та звільняється з посади відповідно до законодавства про працю України з урахуванням вимог до професійно-кваліфікаційного рівня, Директором комунальної установи.
  2.  Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

- мати повну вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом не менш як три роки.

- знати закони, інші акти законодавства з питань регулювання господарської діяльності та ведення бухгалтерського обліку, у тому числі національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, нормативно-правові акти Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо галузевих особливостей застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій і організації документообігу за розділами обліку, форми та порядок проведення розрахунків, порядок приймання, передачі товарно-матеріальних та інших цінностей, зберігання витрачання коштів, правила проведення та оформлення результатів інвентаризації активів і зобов'язань, основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

3.11. Головний бухгалтер має право другого підпису на фінансових документах комунальної установи.

3.12.  Прийняття (передача) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформляється відповідний акт.

3.13. Головний бухгалтер розподіляє обов’язки бухгалтерів (зі штату бухгалтерів) за ведення бухгалтерського обліку закладів, що обслуговуються комунальною установою, визначає їх службові обов’язки та відповідальність за їх невиконання, розробляє посадові інструкції за  погодженням з Директором комунальної установи.

3.14. Директор та головний бухгалтер комунальної установи несе відповідальність у випадках:

 • прийняття до виконання і оформлення документів за операціями, які суперечать встановленому порядку приймання, оприбуткування, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;
 • несвоєчасної і неправильної звірки операцій за бюджетними і поточними рахунками у банках, розрахунками з дебіторами і кредиторами;
 • порушення порядку списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат;
 • складання недостовірної бухгалтерської звітності з вини бухгалтерії;
 • інших порушень щодо положень та інструкцій з організації бухгалтерського  обліку.

 

4. РЕЖИМ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ

4.1. Комунальна установа   працює за п’ятиденним робочим тижнем.

4.2. Щоденний графік роботи Комунальної установи та її працівників:  

 Понеділок – четвер: початок роботи о 8.00 год., кінець – 17.00 год.

Пятниця – початок роботи о 8.00год., кінець – 15.45год.

Обідня перерва – початок о 13.00 год., кінець – 13.45 год.

 

 

5. Трудовий колектив комунальної установи

5.1. Трудовий колектив комунальної установи складають працівники комунальної установи.

5.2.До компетенції зборів (конференції) трудового колективу відноситься:

 - погодження Правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи;

 - розгляд результатів роботи трудового колективу за рік, обговорення інших важливих питань діяльності комунальної установи.

5.3. Комунальна установа, в межах затверджених кошторисів, може на договірних засадах залучати до своєї роботи спеціалістів.

5.4. Трудовий колектив розглядає та затверджує на загальних зборах проект колективного договору.

5.5. Збори трудового колективу проводяться в міру необхідності.

       

6.Майно комунальної установи

6.1. Майно комунальної установи є власністю Уланівської сільської ради  і передається  в оперативне                       управління.

  1. Здійснюючи оперативне управління, комунальна установа володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном згідно з делегованими повноваженнями та  вчиняє дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
  2. Відчуження, передача в оренду, застава, позика, найм юридичним чи        фізичним особам, а також списання основних засобів комунальна установа здійснює у межах чинного законодавства  відповідно до цього Статуту та за погодженням із Засновником.

6.4  Засновник здійснює контроль за використанням і збереженням переданого  в оперативне управління майна.

 

7.Фінансова та господарська діяльність

7.1 Фінансова та господарська діяльність комунальної установи та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до нормативно- правових актів та Статут  комунальної установи.

7.2 Фінансування комунальної установи здійснюється на основі бюджетних асигнувань.

7.3 Штатний розпис, кошторис комунальної установи затверджується головним розпорядником коштів, встановленому чинним законодавством України.

7.4 У зв’язку з виробничою необхідністю Засновником можуть вводитись додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку.

7.5 Комунальна установа має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користування послугами підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

7.6 Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності    здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

8.Припинення діяльності комунальної установи

8.1 Припинення діяльності комунальної установи відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) на підставі рішення Засновника або в разі ліквідації в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.2 Засновник створює комісію щодо припинення діяльності комунальної  установи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо)  та  встановлюють порядок і строки припинення діяльності комунальної  установи відповідно до чинного законодавства України.

8.3 Ліквідація комунальної установи вважається завершеною, а комунальна установа припиняє свою діяльність із дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

9 .  Прикінцеві положення

9.1. Засновником затверджується Статут комунальної установи, а також вносяться до нього зміни та доповнення за пропозицією:

- сільського голови Уланівської сільської ради;

- начальника відділу освіти, культури, молоді і спорту Уланівської  сільської ради;

- директора комунальної установи;

- трудового колективу комунальної установи.

     9.2. Зміни і доповнення до Статуту набирають чинність з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису до Єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб-підприємців.

     9.3.  Цей Статут  складено у чотирьох примірниках, які знаходяться:

Перший примірник – у Засновника;

Другий примірник – у комунальній установі;

Третій примірник – у державного реєстратора;

Четвертий примірник – у виконавчому органі у сфері освіти.

Кожен із примірників Статуту має однакову юридичну силу.