УКРАЇНИ

УЛАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХМІЛЬНИЦЬКОГО  РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ № 612

 

17.02.2022 року                                                    23  сесія 8 скликання

                          

Про внесення змін до рішення №508

від 21.12.2021 р.  21 сесії 8 скликання

«Про утворення старостинських округів

та затвердження Положення про старосту

Уланівської сільської ради».

     

З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Уланівської територіальної громади, що увійшли до її складу з адміністративним центром в с. Уланів, керуючись ст.26,54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо розвитку інституту старост», сільська рада

ВИРІШИЛА

 

1. Внести зміни до пункту 2.4, а саме вважати : старосту населених пунктів Петриківці, Подорожня, Сміла, Лип’ятин, Морозівка, Чеснівка - Доманського Миколу Станіславовича - старостою Петриківського старостинського округу.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності,  депутатської діяльності, етики та регламенту (голова Дроненко Є.А.)

          

  Сільський голова                                            Олександр ГОЦУЛЯК

 

Додаток 1

до рішення 21 сесії 8 скликання Уланівської сільської ради 21.12.2021 року №499

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про старосту старостинського округу
Уланівської сільської ради

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Положення про старосту старостинського округу Уланівської сільської ради (далі - Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів України і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости.
 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ
  1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка затверджується Уланівською сільською радою на строк її повноважень за пропозицією Уланівського сільського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.
  2. Староста працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - у виконавчому комітеті ради.
  3. На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для сільського голови.
  4. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
  5. На старосту поширюються обмеження визначені Законом України «Про запобігання корупції».
 3. ПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ

Староста:

  1. уповноважений сільською радою діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах сільської ради;
  2. бере участь у пленарних засіданнях сільської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету сільської ради;
  3. сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органі

3.4 бере участь в організації виконання рішень сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

  1. бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;
  2. вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;
  3. бере участь у підготовці проектів рішень сільської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;
  4. бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;
  5. бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує сільського голову, виконавчі органи сільської ради про результати такого контролю;
  6. отримує від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;
  7. сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;
  8. здійснює інші повноваження, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТАРОСТИ
  1. Додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту сільської ради, Регламенту виконавчого комітету ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів.
  2. Брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідного старостинського округу та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів;
  3. Організовувати виконання рішень зборів жителів відповідного старостинського округу та здійснювати моніторинг їх виконання;
  4. Сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням ради, інших актів ради та її виконавчого комітету, вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради пропозиції з цих питань;
  5. Вести прийом громадян згідно з визначеним графіком та здійснювати моніторинг стану дотримання їх прав і законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;
  6. Вести облік та узагальнювати пропозиції жителів громади з питань соціально-економічного та культурного розвитку відповідного старостинського округу, соціального, побутового та транспортного обслуговування його жителів;
  7. Приймати від жителів відповідного старостинського округу заяви, адресовані сільській раді та її посадовим особам, передавати їх для реєстрації та обліку до ради у строки визначенні чинним законодавством України;
  8. Сприяти проведенню контрольних заходів на території відповідного старостинського округу - (землекористування, довкілля, об'єкти житлово- комунальної інфраструктури тощо);
  9. Здійснювати моніторинг за станом довкілля, об’єктів інфраструктури, громадського правопорядку відповідного старостинського округу;
  10. Не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;
  11. Дотримуватися правил службової етики, встановлених законодавчими актами України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.
  12. Виконувати доручення сільської ради та її виконавчого комітету, голови сільської ради, звітувати про їх виконання;
  13. Надавати довідки різного характеру, характеристики фізичним особам, які проживають (перебувають) на території відповідного старостинського округу;
  14. Здійснювати нотаріальні дії, керуючись у своїй діяльності Законами України, Порядком вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування. Здійснення нотаріальних дій старостою відбувається на підставі рішення виконавчого комітету Уланівської сільської ради щодо уповноваження старост на вчинення нотаріальних дій;
  15. Вести погосподарський облік в розрізі кожного відповідного старостинського округу, у тому числі облік особистих селянських господарств; надавати виписки з погосподарських книг;
  16. Вживати заходи щодо виявлення майна, що має ознаки безхазяйного, повідомляти виконавчий комітет про таке майно, а також вживати заходи по встановленню приналежності такого майна;
  17. Здійснювати інші обов’язки у відповідності до чинного законодавства.
 2. ПРАВА СТАРОСТИ
  1. Представляти інтереси жителів відповідного старостинського округу у сільській раді, виконавчому комітеті та виконавчих органах сільської ради;
  2. Брати участь у пленарних засіданнях ради, засіданнях її постійних та тимчасових комісій, на яких розглядаються питання, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
  3. Має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях сільської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;
  4. Одержувати від виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього завдань, інформацію, документи і матеріали;
  5. Вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету ради з питань, які стосуються інтересів жителів відповідних староостиньких округів, оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень жителів відповідних сіл з питань, що стосуються інтересів відповідного старостинського округу чи інтересів територіальної громади загалом.
  6. Порушувати перед радою та її виконавчим комітетом питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій, розташованих на території відповідного старостинського округу, незалежно від форми власності.
  7. Вносити пропозиції для розгляду органом (органами) самоорганізації населення відповідного старостинського округу.
  8. Вносити пропозиції щодо формування робочих груп, комісій, що створюються задля забезпечення діяльності органів самоорганізації населення, сприяти залученню жителів відповідного села до участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного старостинського округу.
  9. Звертатися до компетентних органів у разі виявлення порушень громадського порядку, правил благоустрою, вчинення інших протиправних дій на території відповідного села старостинського округу.
 3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
  СТАРОСТИ
  1. Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією сільського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.
  2. На посаду старости не може бути призначена особа, щодо якої наявні обмеження пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби, визначені Законом України «Про запобігання корупції».
  3. На посаду старости не може бути затверджена особа, яка має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, кримінального правопорушення проти виборчих прав громадян чи корупційного правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому порядку, а також особа, визнана судом недієздатною.
  4. Староста, який вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, набуває повноважень посадової особи місцевого самоврядування з моменту складання ним Присяги у порядку, передбаченому Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Особа, яка затверджується на посаду старости і має стаж роботи в органах місцевого самоврядування, набуває повноважень старости у день прийняття відповідного рішення Уланівською сільською радою.

  1. Повноваження старости припиняються достроково у разі:
 1. його звернення з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень старости;
 2. припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 3. набуття громадянства іншої держави;
 4. набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 5. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 6. набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
 7. його смерті;
 8. набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необгрунтованими та їх стягнення в дохід держави;
  1. Повноваження старости можуть бути достроково припинені у випадку, передбаченому Законом України «Про правовий режим воєнного стану».
  2. У разі дострокового припинення повноважень старости, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень (перебування у відпустці, відрядженні, тимчасова непрацездатність тощо) повноваження старости на території відповідного старостинського округу може покладатися на старосту іншого старостинського округу. Обсяг та порядок здійснення таких повноважень визначається окремим розпорядженням сільського голови.
 9. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ
  1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються сільською радою та її виконавчим комітетом. Режим роботи старости відповідає режиму роботи ради.
  2. Час особистого прийому жителів старостою встановлюється розпорядженням сільського голови.
  3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється сільською радою і фінансується за рахунок бюджету сільської ради.
  4. З метою забезпечення діловодства у відповідному старостинському окрузі, старості видається кругла печатка та кутовий штамп. Види і кількість печаток, штампів, що застосовуються, перелік документів, підписи на яких відповідно до законодавства необхідно скріплювати печаткою установи, визначаються інструкцією з діловодства. Порядок використання, місце зберігання печатки установи, відповідальність за її зберігання старостою визначається розпорядженням голови.
 10. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА
  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ
  1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним Уланівській сільській раді та підконтрольним Уланівському сільському голові.
  2. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений сільською радою термін, звітує про свою роботу перед радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті сільської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.
  3. Порядок звітування старости

Звіт - це публічна інформація старости про свою роботу, виконання завдань, доручень за певний період. Звітування старости здійснюється з метою інформування, оцінки його роботи, надання пропозицій, доручень і рекомендацій для майбутньої діяльності.

Завдання звітування:

 1. забезпечення прозорості, відкритості і демократичності системи місцевого самоврядування;
 2. забезпечення впливу громадськості на прийняття та виконання рішень у сфері місцевого самоврядування;
 3. сприяння громадському контролю за діяльністю старости.

Звітування старости організовується у спосіб, що дозволяє жителям старостинського округу усно, телефоном, письмово, електронною поштою чи через спеціально створену інтернет-платформу поставити запитання, висловити зауваження, подати пропозиції та отримати на них відповідь: по суті запитання, реагування на зауваження, врахування чи відхилення пропозиції.

Звіт старости перед жителями старостинського округу, включає в себе, крім інформації про його діяльність, відомості про:

 1. реалізацію документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується відповідного старостинського округу;
 2. виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного старостинського округу;
 3. план роботи на наступний звітний період;
 4. результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану - відповідні причини;
 5. інші питання місцевого значення.

Звіт старости перед радою включає доповідь про його роботу за звітний період, інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету в частині, що стосується відповідного старостинського округу, реалізацію затверджених Радою документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується відповідного старостинського округу, відповіді на запитання депутатів ради.

4. За результатами звітування старости рада може прийняти рішення, яке містить оцінку його діяльності за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень старости, тощо.

 

 

 

 

Сільський голова                              Олександр ГОЦУЛЯК