Інформація

  • 375

До відома жителів Уланівської територіальної громади !

24 червня 2020 року громадянином Пашкаляном Валерієм Івановичем було самовільно зрізано металевий стовп, який був встановлений для забезпечення виконання Положення «Про Парк культури ім. Тарноградського», затвердженого рішенням 42 сесії Уланівської сільської ради 7 скликання від 04.09.2019 р. №564 , про що сільською радою була подана заява до Хмільницького відділу поліції, по даному факту ведеться слідство.

25.06.2020 р. розпорядженням сільського голови №09-АГ було доручено в.о.директора КП «Уланівкомунсервіс» Балацькому П.П. встановити на алеї в парку ім. Тарноградського обмежувач руху транспортних засобів (бетонний блок) та направлено лист на ім’я начальника Хмільницького ВП ГУНП Романюка В.О. щодо забезпечення охорони громадського правопорядку під час виконання робіт, вказаних в розпорядженні.

25 червня 2020 року о 10.00 год. працівники комунального підприємства мали виконати вказані роботи. Однак, Пашкалян Валерій Іванович зі своєю дружиною Пашкалян Валентиною Казимирівною  в грубі формі стали перешкоджати виконанню даних робіт, незважаючи на те, що в.о.директора КП «Уланівкомунсервіс» Балацький П.П., в присутності сільського голови Голубенка С.І. та працівників поліції, зачитав розпорядження про встановлення обмежувача руху транспортних засобів на алеї в парку ім. Тарноградського.  Вищезазначені незаконні дії гр. Пашкаляна В.І. та Пашкалян В.К. нанесли збиток комунальному підприємству (простій техніки та працівників) понад 5 тисяч гривень. А тому, в подальшому сільською радою буде підготовлена позовна заява до Хмільницького міськрайонного суду про стягнення з Пашкаляна В.І. та Пашкалян В.К. збитків, нанесених КП «Уланівкомунсервіс». Сім’я Пашкаляна вчиняла вказані дії з особистих меркантильних інтересів, а не в інтересах жителів Уланівської громади.

Ще при головуванні сільською радою Линника А.О. громадянці Пашкалян В.К. було надано земельну ділянку поряд з її домогосподарством з заїздом з вулиці Соборна (бувша Леніна – це був центральний в’їзд на стадіон), але вони принципово не хочуть по ній їздити, а неодноразово, порушуючи  правила та пункти Положення про Паркім.Тарноградського, їздять по алеї, яка передбачена для пішоходів та велосипедистів. Вичерпний список транспорту зазначений в Положенні, яке додається.

Також надаємо копію розпорядження сільського голови від 25.06.2020 р. №09-АГ та відео цих подій.

 

Додаток 1

до рішення42 сесії сільської ради

7 скликання №564 від 04.09.2019 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про Парк культури ім. Тарноградського»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Парк культуриім. Тарноградського(надалі парк)  загальноюплощею 2,5 га вс. Уланів  як надбанняУланівськоїтериторіальноїгромади, щодоякоговстановлюєтьсяособливий режим охорони, відтворення і використання.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Парк створено з метою підвищенняприродоохоронних, естетичних, рекреаційних та іншихвластивостей парку та забезпеченняналежногосанітарного стану на йоготериторії.Охорону, збереженнякомплексів і об'єктів у ціломузгідновимог чинного законодавства.

 

2.2. Основнимизавданнями Паркує:

Охорона, збереження і раціональневикористанняприроднихресурсів з метою охорониїх і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчихцілях;

забезпеченняохоронийоготериторії з усімаприроднимиоб'єктами, додержання режиму території;

підтримказагальногоекологічного балансу в регіоні;

поширенняеколого-освітніхзнаньтощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ

3.1. На території Парку забороняєтьсядіяльність, щосуперечитьметі та завданнямПарку, передбаченимцимПоложенням, і загрожуєзбереженню природного комплексу, у тому числі:

проведення господарської та підприємницької діяльності без попереднього узгодження з Уланівською сільською радою;

зміна меж, відведення та наданняземельнихділянок для іншихцілей, використанняпід яке абобудівництво, не узгоджене в установленому порядку;
використанняземельнихділянок не за цільовимпризначенням;

розвідувальні, підривніроботи, розробкаусіхвидівкориснихкопалин, будь-якіпорушенняґрунтовогопокриву, розкопки;

знищенняабопошкодженняінформаційно-охоронних, межових, охороннихзнаків, алей, стежок, рекреаційнихоб'єктів і парковихмеблів;

самовільневлаштуваннягородів, пошкодження дерев, кущів, квітників, газонів;

вивезення і звалюванняу не відведених для цьогомісцяхвідходів, сміття, трави, гілок, деревини, снігу, листятощо;

складуваннябудівельнихматеріалів, конструкцій, обладнання;

встановленняоб'єктівзовнішньоїреклами, торговельнихлотків, павільйонів, кіосківтощо, без відповіднихдозволів та погоджень;

посипання кухонною сіллюснігу тальоду на тротуарах;

знищеннячипошкодженняокремих дерев, чагарників, трав'яноїрослинності, гілок дерев;

влаштовуванняігор на газонах;

спалюваннясухоїрослинності, розпалюваннябагаття та порушенняінших правил протипожежноїбезпеки;

добування з дерев соку, смоли, нанесеннямеханічнихпошкоджень;

проведення рубок головного користування та прохідних рубок;

знищеннямурашників, лов птахів і звірів;

здійсненнясінокосіння, крім догляду за газонами і знищеннябур'янів та за виключеннямспеціальновідведених планом землекористуванняділянок;

випасанняхудоби;

використанняхімічнихзасобівборотьбизішкідниками та хворобами рослин, за виняткомокремихситуацій, коли є загрозаіснуванню природного комплексу, щоохороняється, на підставінауковогообґрунтування;

псування та забруднення земель виробничими, комунальними та іншимивідходами;

влаштування стоянок автомашин;

проїздусіхвидів транспорту, за виняткомслужбового транспорту, протипожежноїтехнікита та технікиритуальнихпослуг - для проїзду до розташованогобілятериторії парку кладовища;

будь-якебудівництвостаціонарних та розміщеннятимчасовихспоруд, не пов'язане з організацієюохорони  Парку;

збіррідкісних та занесених до Червоної книги Українивидіврослин, їхквітів та плодів;

здійснення ремонту, обслуговування та миттятранспортнихзасобів, машин, механізмів;

меліоративні та будь-якііншіроботи, щоможутьпризвести до змінигідрологічного та гідрохімічногорежимівтериторії Парку культури;

іншівидиробіт, щоможутьпризвести до порушенняприроднихзв'язків і ходу природнихпроцесів, втратинаукової, естетичноїцінності природного комплексу, щоохороняється.

3.2. На території Парку культуридозволяється у встановленому порядку:

проведенняекскурсій і масовийвідпочинокнаселення;

догляд за насадженнями, включаючисанітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарниківідентичного видового складу, замістьзагиблих, вжиттязаходівщодозапобіганнясамосіву, збереженнякомпозиційіз дерев, чагарників і квітів, трав'янихгазонів;

наукова, природоохоронна, обмеженагосподарська та іншадіяльність, що не суперечитьцільовомупризначенню, меті та завданням Парку проводиться з додержаннямвстановленогоцимПоложенням режиму території;

збереження і відтворенняприроднихкомплексів та об'єктів Парку.

3.3. ПарккультуриохороняєтьсяУланівськоюсільською радою і утримується на їїкошти.

3.4. Забезпечення режиму територіїземельнихділянок у межах Парку здійснюєтьсяУланівськоюсільською радою

3.5. З метою підвищенняприродоохоронних, естетичних, рекреаційних та іншихвластивостей парку та забезпеченняналежногосанітарного стану на йоготериторії, Уланівськасільська рада виконує:
  - Установленяінформаційно-охороннихщитів для інформуваннявідвідувачів про режим і правила поведінки в парку.
- Слідкує  за територією та насадженнями парку, забезпечуєїхналежнийсанітарний стан, проведеннясанітарноїобрізки в пост вегетативнийперіод (крімліквідаціїнаслідківстихійних лих).
- Підтриманняпарковихкомпозиційіз дерев, чагарників, квітів та трав'янихгазонів.
3.6. Режим території Паркувраховується при розробцірегіональних та іншихпланів, проектівбудівництва, схем з розвитку, землевпорядкуваннітощо.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. ПорушеннязаконодавстваУкраїни про охоронунавколишнього природного середовища у межах Парку-пам'яткитягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільнуабокримінальнувідповідальністьзгідноіззаконодавствомУкраїни.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'яткипроводятьсявідповідно до законодавстваУкраїни про охоронунавколишньогоприродногосередовища.

 

Секретар сільської ради                             Л.Г.Задорожнюк

 

 

 

У К Р А Ї Н А

УЛАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ХМІЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.06.2020 року                             с. Уланів                                         №09-АГ

Про встановлення обмежувача руху транспортних

засобів на території парку ім. Тарноградського.

 

         Відповідно до Положення «Про Парк культури ім. Тарноградського», затвердженого рішенням 42 сесії Уланівської сільської ради 7 скликання від 04.09.2019 р. №564 , враховуючи той факт, що 24 .06.2020 р. гр. Пашкаляном В.І. незаконно було зрізано металевий стовп, який був встановлений для забезпечення виконання вищевказаного  Положення, з метою обмеження руху транспортних засобів на території Парку:

  1. Доручити в.о.директора КП «Уланівкомунсервіс» Балацькому П.П. встановити на алеї в парку ім. Тарноградського обмежувач руху транспортних засобів (бетонний блок).
  2. Секретарю сільської ради Задорожнюк Л.Г. підготувати лист на ім’я начальника Хмільницького ВП ГУНП Романюка В.О. щодо забезпечення охорони громадського правопорядку під час виконання робіт, вказаних в п. 1 даного розпорядження.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова     ______________________      С.І.Голубенко